Verenigingsleven


Harmonie "St. Barbara" Dreumel

(Bron: De Gelderlander van 25 augustus 1938)

(oude spelling gehandhaafd)


Buiten de allergrootste verwachting in, is op het groot nationaal concours in Velp, de Dreumelsche Harmonie een schitterend succes ten deel gevallen. Onze harmonie "St. Barbara" die nog voor korten tijd als 't ware slapende was, is door grooten sterken medewerking van Dreumel's ingezetenen en door den krachtigen steun aan de vereeniging op moreel en financieel gebied, tot nieuw leven gewekt. En thans stond zij voor een grooten zwaren moeilijken strijd.

 

Op (zondag) 31 juli nam zij deel aan 't groot nationaal concours te Velp, waar zij uitkwam in de afdeeling Uitmuntendheid. Zwaar en moeilijk waren de nummers waarmee de strijd moest gewonnen worden. Hard moest er worden gewerkt door dirigent en leden, wanneer de resultaten bevredigend wilden zijn.

Weken achtereenwerden alle krachten en studie der leeden vereischt. Er zou en er moest overwonnen worden, wat dan ook inderdaad veel studie heeft gekost!

Veel werd er gerepeteerd tot aan 't laatste uur van optreden. Niet één lid ontbrak op de repetities; zelfs het noodige werk lieten zij staan tot den volgende dag.

Eindelijk was het oogenblik van optreden aangebroken.

 

Nog even poseren en dan op weg naar Velp!

 

 

Om ruim vijf uur betrad de zoo bekwame leider, de dirigent de heer de Jong uit Tiel, met zijn vereeniging de kiosk.

Geen zenuwen, geen warmte, niets kon de leden tot afdwaling brengen. Beter nog als ooit te voren werden de nummers op de voortreffelijkste  en de muzikaalste wijze ten gehore gebracht.

Daar werd de uitslag bekend gemaakt:

 

Harmonie "St. Barbara" uit Dreumel met 365 punten den eersten prijs, benevens eereprijs voor 't hoogst behaald aantal punten van den dag.
 

Een der Juryleden schreef in 't critisch verslag o.a. het volgende: "Mijn compliment voor de uitvoering; er is hard gewerkt door leden en dirigent. Bassen wat sterk. wel een mooie , dikke toon. Bravo heeren, ga zoo voort! Mijn compliment aan dirigent."

Voor de zesde maal nam directeur de Jong met "St. Barbara" deel aan 't concours, waarvan hij vijf maal met een eersten prijs terugkeerde. Ondanks alle moeilijkheden die hij met "St. Barbara" heeft moeten doorstaan, heeft hij de vereeniging in een korte reeks van jaren tot de grootste successen weten te brengen, n.l. van de vierde afdeeling naar de afdeling Uitmuntendheid, waarin zij nu met negen en twintig punten meer dan zij noodig had, een eersten prijs behaalde en gevorderd is tot de Eereafdeeling. 

Bij thuiskomst werd met een vrolijk marschje 't dorp door gemarcheerd, waar zich een groote menigte had verzameld, waaronder we opmerkten den zeereerw. heer Pastoor, Adviseur der harmonie, den edelachtb. heer burgemeester, beschermheer, en vele andere autoriteiten.

Door den zeereerw. heer Pastoor werden woorden van waardeering gesproken tot den leden, doch in 't bijzonder tot den heer de Jong. Z.Eerw. feliciteerde hem met het zoo schitterende behaald succes, meer nog, aldus spreker, omdat onze Harmonie voor een korten tijd geleden, half slapende en zinkende was.

 

 

De harmonie draait tussen het publiek door  het kerkplein op.

 

 
Na nog een vrolijk marschje gespeeld te hebben verzocht de Adviseur leden en dirigent op de groote speelterreinen van 't Patronaatsgebouw, waar tafels gedekt stonden met bier en sigaren. Ondermeer werd nog het woord gevoerd door den weled. heer H.J. Vermeulen, voorzitter der Harmonie, door den edelachtb. heer Burgemeester, beschermheer, van wie de dirigent niets dan lof in ontvangst had te nemen.

 

Hierna nam de heer de Jong het woord, dankte allen voor de hartelijke ontvangst en de schoone woorden die op hem en zijn vereeniging betrekking hadden. Spreker memoreerde dat hij alleen deze zoo schitterende successen niet behaald zou hebben, wanneer hij niet de grootste medewerking der leden had ondervonden en den steun van geheel de Dreumelsche burgerij op moreel en financieel gebied.

Hierna werd een driewerf  lang zal hij leven ingezet, opdat hij nog lang "St. Barbara" zal mogen dirigeeren. Na nog een pittig marschje in verlichte autobussen door 't dorp te hebben gespeeld, werd deze heuglijke dag met een gezellig samenzijn besloten.

 

Harmonie "St. Barbara" tijdens haar tienjarig bestaan voor de kiosk die Hentje Sackers bouwde aan de Wilhelminastraat (1917)

 

zittend v.l.n.r.: Hentje Sackers, meester Vermeulen (voorzitter), pastoor Karsmakers, burgemeester van Erp, dirigent van de Goor, W. Bueters
staand: Giel van Deursen, Thé Nijtmans, Klaas de Rijk, Frits de Vree, Johan van Beers, Montje de Rijk, Toon Schonenberg (de Kraai), Piet de Wild, Klaas v.d. Pol, Dorus de Rijk, Wim van Wijk, Piet v.d. Pol.
staand 2e rij: Gerrit van Koolwijk, Wim de Jong, Jan Kusters, Lambert van Wichen, Jan de Jong, Hentje van Wijk, Rien Sas, Grad van Deursen, Nol van Deursen, Hent Smulders, Toon van van Wijk.
staand 3e rij: Hendrik Verbruggen, Gerrit Sas; met vaandel: Jan Sas