Wit Gele Kruis sluit deuren

bron: Notulen WGK - vereniging 1945 - 1980 (onvollededig)

Bijdragen en foto's: Tiny Nijtmans, Jan van Dinter, Jos van Koolwijk


Op 1 maart 2007 jl. sloot het Wit Gele Kruisgebouw aan de Dorpstraat definitief haar deuren. Vanaf dat moment zijn ouders met kinderen voortaan aangewezen op het consultatiebureau in Beneden - Leeuwen.

De GGD, waaronder de jeugd Gezondheids Zorg valt heeft uit oogpunt van bezuiniging deze maatregel doorgevoerd. Daarmee komt een einde aan een periode van ruim 60 jaar gezondheidszorg in Dreumel.

Voor de meeste ouders een periode met herinneringen aan:

  • bezoeken aan de consultatiebureaus in resp. het Patronaat, Vincentiusgebouw en wijkgebouw;
  • de doktoren Bart v.d. Kleij en Ton Rademaker;
  • de wijkzusters zuster Bernarda, zuster Canisia, zuster Felix, en Tiny Nijtmans;
  • de cursussen die er gegeven werden;
  • bloedprikken;
Wie heeft leuke herinneringen aan, anekdotes of foto's (moeders met kinderwagens, enz.) van de hiernaast genoemde onderwerpen?

Vooral over de beginperiode in het patronaat en het Vincentiusgebouw is maar weinig bekend.

Stuur ons uw reactie!

Op deze pagina een fragmentarische  terugblik

10 september 1945:Vergadering bestuur parochiële afdeling van het Wit - Gele Kruis in het patronaat. Aanwezig alle leden, dokter Bart van de Kleij en wijkzuster mej. Hamersveld. Secretaris is meester Antoon Nijtmans.

In de wintermaanden een moedercursus door een zuster van de provinciale Federatie.

 
Locaties Consultatiebureaus
bibliotheek (links) van het patronaat Vincentiusgebouw Wijkgebouw Dorpstraat
Rooijsestraat Rooijsestraat Dorpstraat
1946 - 1950 1950 - 1963 1963 - 2007
 
25 nov. 1945: Weekblad van Dreumel, nr. 29; met aan de achterzijde een aankondiging van de oprichting van het Wit-Gele Kruis.
     
 
aankondiging oprichting  op weekblad Staatscourant bijlage Staatscourant
     
16 juni 1946: Officiële datum van oprichting van de vereniging.
 

1948:

 

Huidig lokaal (bibliotheek patronaat) voldoet niet aan de eisen.Alternatieven: vrijstaand lokaal in de meisjesschool is te duur in verbouw; vrijkomende lokalen in het conferentiehuis, waar nu de distributiedienst nog zit; zijn wel geschikt.

Zorgen over de terugloop van het aantal leden: op 1 januari 1948 365, op 31 december 345 leden. Veel leden betalen niet, laten zich uitschrijven en als ze hulp nodig hebben worden ze weer lid. .

zuster Bernarda
1911 - 2001
   
1 dec. 1948:

 

 

Mej. Gon Vink wordt officieel aangesteld als kraamverzorgster in dienst van het WGK. Zuster Canisia blijft wijkzuster.

Uit het jaarverslag:

24 kraamvrouwen geholpen met in totaal 367 bezoeken;door kraamverzorgster worden 20 kraamvrouwen geholpen met 310 afgelegde bezoeken; bij 11 vrouwen wordt interne hulp verleend.

 

Zuster Canisia

 

1901 - 1984

1949:
19 maart 1950:

Om 17.00 uur worden de drie nieuwe klokken gewijd door mgr. Mutsaerts. Diezelfde avond is er om 19.00 uur jaarvergadering in de grote zaal van het parochiehuis. Hoofdmoot van die avond is de presentatie van de film “Wit Wint”, een boeiende film over de bestrijding van tuberculose.

“Na de film waren het vooral de jongeren die de zaal  verlieten. Maar velen – ook niet-leden – bleven , een bewijs dat de belangstelling voor het WGK groeiende is.” (citaat jaarverslag)

Als nieuwe voorzitter wordt H. v.d. Hout benoemd; tevens is er een nieuw bestuur dat bestaat uit P. de Wild, Fr. De Vree, H. Smulders en A.W. Nijtmans allen aftredend en als nieuwe leden: J. van Koolwijk en Gijs Merkx (Gzn.) Tevens staat er voor 1 juli 1950 een grote ledenwervingsactie gepland. (contributie Fl. 0,15 per week) Deze actie levert uiteindelijk 54 nieuwe leden op, waarmee het totaal aantal leden wordt gebracht op 404.

Verder vindt deze avond de huldiging van wijkzuster Canisia plaats vanwege haar zilveren kloosterfeest. (ze werkt sinds 3 jaar (1947) als wijkzuster. De zuster ontvangt een enveloppe met inhoud. (FL. 296,-) 

De voorste kamer wordt gehuurd van de Vincentiusvereniging voor FL.1,-  De kosten voor verbouwing en inrichting bedragen FL. 2862,84.  De plechtige inzegening door pastoor van den Hurk vindt plaats op 23 juli 1950.

   
1952: Na het overlijden van dokter Bart v.d.Kleij vestigt dokter Ton Rademaker zich in de gemeente. Hij gaat ook het werk op het zuigelingenbureau verrichten.
   
1954:

H.v.d. Hout stopt als voorzitter. Vertrek van zuster Canisia (van 1 jan. 1947 t/m 15 sept. 1954) wegens overplaatsing. Zij wordt opgevolgd door zuster Felix.

De geneeskundig inspecteur grijpt deze gelegenheid aan om een verandering in de organisatie aan te brengen.

Het is in het belang van moeder en kind wanneer de wijkzuster geen bemoeienis meer heeft met de kraamhulp, maar dat de dokter bij alle bevallingen geassisteerd zou worden door een kraamverzorgster van het Kraamcentrum Wijchen. Maar voorlopig blijft alles bij het oude, maar is iedereen vrij om te kiezen.

Het ledental is gestegen van 405 naar 436.

 
1954: door wijkzuster afgelegde bezoeken (jaarverslag 1955)
ziekenverpleging

1271

kraamverpleging 670
kinderhygiëne 771
TBC bestrijding 265
kleuters 202
gebrekkigen zorg 53
oude leden zorg 267
prae natale zorg 250
rheuma bestrijding 88
kanker bestrijding 5
geestelijke volksgezondheid 20
Totaal aantal bezoeken 3862
   
1955:
Aanschaf van een auto voor zuster Felix: een grijze “Perfect”

Nieuwe voorzitter wordt August Poelmans. Door een wervingsactie van zuster Felix op persoonlijke titel is het ledental opgevoerd van 415 naar 502.

In 1955 bezoeken 107 zuigelingen - waarvan 64 nieuw ingeschrevenen -  het consultatiebureau. Het aantal consulten bedraagt 621.

Naast dit zuigelingenbureau komt er op 18 januari 1955 het kleuterbureau.  (een initiatief van dokter Rademaker) In het eerste jaar zijn er al 170 inschrijvingen. Verder wordt er weer een moedercursus gegeven waaraan 52 personen deelnemen.

  Zuster Felix
  1905 - 1992
 
   
1956:

Op 16 juni 1956 wordt het tienjarig bestaan gevierd. Zestig oude en zieke leden krijgen een verrassing in de vorm van wat fruit, een snoepje of een paar sigaren!!

Verder wordt er een film gedraaid over de reumabestrijding en over de kankerbestrijding. Het bestuur wordt uitgebreid met de volgende dames: Mevr. W. van de Berg – Melis, Mevr. Masclee – van Welie en Mej. M. van Oss.

Er zijn plannen om met medewerking van B en W te komen tot de oprichting van een eigen wijkgebouw in 1958.

 

1958: Architect P. Hol ontwerpt het nieuwe kruisgebouw. Nog steeds zijn een 60-tal gezinnen geen lid.
  Het kleuterbureau wordt 168 keer bezocht, waarvan 54 personen voor de eerste keer. De huisarts houdt 12 zittingen met een totaal van 68 consulten.
   
  Zuigelingenbureau: 109 zuigelingen - waarvan 54 voor de eerste keer - bezoeken het bureau. De arts houdt 22 zittingen met een totaal van 646 consulten. 459 kinderen ontvangen in totaal 854 injecties. Het aantal leden bedraagt 530.
   
1959: De hernieuwde bouwtekening levert een besparing op van FL. 20.000,- Toch blijft er een probleem met de jaarlijkse exploitatie. Om in aanmerking te komen voor een subsidie van Provinciale Staten wordt de contributie verhoogd van FL. 7,80 naar FL. 10, - per jaar.
   
  Er zijn geruchten over de oprichting van een Oranje - Groene Kruis bij de protestantse dorpsgenoten. Sommige protestantse leden hebben toegezegd te blijven, maar de onzekerheid daarover blijft bestaan. (Navraag leert dat de protestantse inwoners altijd aangesloten zijn geweest bij het Wit - Gelde Kruis. Er was wel  een afdeling van het Oranje - Groene Kruis in Heerewaarden JVK)
   
  Het bestuur wil er alles aan doen om ieder huisgezin lid te laten worden van haar vereniging. Daarom - zo schrijft secretaris - penningmeester Antoon Nijtmans in zijn jaarverslag - is de leus voor 1960:
   
 

"In Dreumel geen enkel huis

 

of men is lid van het Wit Gele Kruis"

   
  In totaal worden er 4968 huisbezoeken afgelegd (gemiddeld ongeveer 14 per dag JVK) Voor de kankerbestrijding worden 16 bezoeken afgelegd, voor de bestrijding van tuberculose 82 en voor reuma 27 bezoeken.
   
1960: Dit jaar lijken de plannen voor de bouw van een eigen wijkgebouw wat dichterbij te komen. Allereerst wordt er ontheffing verleend voor de (verplichte) bouw van een verpleegsterswoning. Gedeputeerde Staten van Gelderland verleent verder een subsidie van FL. 10.000,- en een renteloos voorschot van FL. 5000,- Het bestuur verwacht dan ook dit jaar te kunnen beginnen met de bouw. De benodigde grond zal aangekocht worden van de fam. de Kleijn. Dokter Rademaker zegt toe pogingen in het werk te stellen een tandarts aan te "trekken".
   
  Verder worden nog de volgende afspraken vastgelegd:
  - aan het bestuur van de EHBO - vereniging wordt een vergoeding van FL. 1, - per cursusavond  
    gevraagd voor het gebruik van kolen en licht.
  - niet -leden dienen voortaan FL. 1,- per consult te betalen.
   
  De tussenstand van de steentjesactie, vooral een initiatief van de dames, bedraagt op dit moment FL. 1114,- Zuster Felix combineert blijkbaar de huisbezoeken met een verzoek  voor een bijdrage, want zij levert  met FL. 1000,- de grootste bijdrage. Uiteindelijk komt het tot een totaalresultaat van FL. 1556,-
   
1961: Op 29 juni 1961 wordt het terrein afgezet met paaltjes, worden de bomen gerooid en krijgt de notaris opdracht tot het opstellen van de officiële koopakte. Uit de inschrijving van alleen maar Dreumelse aannemers komt aannemer van den Bosch als laagste inschrijver naar voren.
   
  Er treedt echter vertraging op als gevolg van het niet afkomen van de vergunning uit Den Haag. Daardoor gaat er een bepaalde subsidie verloren.
   
  In de jaarvergadering wordt Mevr. van Koolwijk - Evers bedankt voor het vervangen van zuster Felix en wordt ook mevr. van Rossum - de Haas bedankt voor haar hulp bij het zuigelingen- en kleuterbureau.
   
  In 1961 bedraagt het aantal leden 520. Op 1 april 1961 vierder Zuster Felix haar zilveren jubileum
   
mei 1962: Grond aangekocht van de fam. Zondag - de Kleijn. Vergunning voor de bouw van het Wijkgebouw naar een ontwerp van architect P. Hol. De bouw werd uitgevoerd door aannemer A. van den Bosch
   
1 oktober 1962: Plotseling overlijden van (meester) Antoon Nijtmans die vanaf de oprichting als secretaris - penningmeeste van het WGK werkzaam was. Hij wordt opgevolgd door dhr. Damerau (secretaris) en mej. R.H.C. van Welie (penningmeester)
   
   
 

Leefregels

 
 
Benodigdheden 7 - 10 maanden   1 tot 2 jaar
wgk15 wgk17   wgk14
   
 

Inentingen

 
       
inenting tegen pokken inentingskaart C inentingskaart A inentingskaart B
wgk-kleuterb03 wgk-kleuterb05 wgk-kleuterb04a wgk-kleuterb04b
Inentingsboekje consult arts inentingsbonnen 1964 kleuterbureau 1967
WGK12 WGK13 WGK22 WGK16
   
6 juni 1963: Officiële opening nieuwe Wit Gele Kruisgebouw
   

Opening wijkgebouw in 1963; L-R: dokter Rademaker, inspecteur volksgezondheid, dhr. Vermeer, dhr. Damerau (secretaris WGK), dhr. Poelmans (voorzitter WGK)

WGK-gebouw zonder verpleegsterswoning bij de opening in 1963
   
Aan de afwas L-R: Marie Elsen, Gonnie Bouman, Jos Poelmans, Doortje Sas, Marie van de Werdt Borreltje schenken L-R: Marie Elsen, Marie van de Werdt, Gonnie Bouman, Doortje Sas, Jos Poelmans.
   
Krantenverslag van de opening

krantenartikel de Gelderlander  7 juni 1963
   
7 januari 1964
   
   
augustus 1967: aanstelling van mej. Tiny Nijtmans als wijkzuster. Zij volgt de tijdelijke vervangster mevr. Carpay - v.d.Pol op.

Dit jaar bestaat het bestuur uit de volgende personen: A. Poelmans (voorzitter), Th. Elsen (secretaris), C. Lagarde, P. de Wild, D. de Vree, mej. M. van Oss, mevr. W. v.d. Berg - Melis en mevr. E. Cruijsen - v.d. Weijden.

   
dokter Rademaker geeft een prikje aan Chantal van Oorsouw. Rechts moeder Rieki. L-R: Mevr. Van Aalst, tiny Nijtmans, dokter Rademaker
   
  L-R: (juf) Marianne Gevers, dokter Rademaker, Tiny Nijtmans
   
L-R: Ria van Zonsbeek, Helma de Vree, Sonja Gerlag L-R: Rademaker, Tiny Nijtmans, Hanneke Strens, opvolgster van Rademaker, Joke van Rooij
   
L-R: gastvrouw Gerry Strik, vrouw George Goijer
   
5 januari 1968: bouw verpleegsterswoning door aannemer A. van den Bosch
   
17 april 1974: Uit de notulen van 17 april 1974:
   
  "De voorzitter doet mededeling van de kerkelijke onderscheiding "Pro Eclesia de Pontefice" aan Mej. M. van Oss, oud penningmeesteresse van de vereniging. Mej. M. van Oss, welke inmiddels met haar familie is binnengekomen alsmede pastoor van Gulick, wordt door de voorzitter welkom geheten.

Hij geeft een opsomming van de verdiensten van Mej. van Oss en spreekt zijn dankbaarheid uit voor het vele werk wat zij voor de vereniging "Het Wit-Gele kruis"te Dreumel heeft gedaan. Hij doet mededeling aan Mej. van Oss van de aan haar toegekende pauselijke onderscheiding "Pro Eclesia de Pontefice"  en verzoekt pastoor van Gulick dit ordeteken aan haar uit te reiken. Na enige tijd gezellig samen te zijn geweest, sluit de voorzitter de vergadering" (einde citaat)

   
 

   
  Op 2 oktober 1974 werd het gebouw ook in gebruik genomen als pedicuur - ruimte.
   
1 januari 1978:

Oprichting van de regionale "Kruisvereniging Maas en Waal", met het doel meer samenwerking en ondersteuning  aan de wijkverpleegkundigen (die vaak als eenmansposten functioneerden) te geven

   
1979

Het bestuur (op dat moment bestaande uit de leden mevr. Lies Cruijsen en de heren Thom Elsen, Cor Lagarde, August Poelmans en Frits de Vree) werkt de lopende zaken af en houdt op te bestaan.

   
12 sep. 1979: In gebruik voor EHBO - lessen; uitbreiding verpleegsterswoning door aannemer G. van den Bosch.
   
   
Afscheid van Ton Rademaker. Hij wordt opgevolgd door Hanneke Strens
   

dokter Rademaker ontvangt bij zijn afscheid een erepenning uit handen van H. Teunissen, voorzitter van de toenmalige kruisvereniging Land van Maas en Waal

L-R: H. Teunissen, mevr. Rademaker - Teeuwen, Ton Rademaker
 
 
L-R: onbekend, Tiny Nijtmans, H. Teunissen,  dokter Marieke de Zeeuw, JGZ-arts L-R: Rademaker, Hanneke Strens, mevr. Rademaker - Teeuwen, Nel Sleijpen
   
1980 - 2007: verslag van deze periode ontbreekt.
   
1988: Er vindt wederom een schaalvergroting plaats: de kruisvereniging Maas en Waal gaat over naar de districtskruisvereniging  Zuid Gelderland gevestigd te Nijmegen.

Weer later is deze samengegaan met de Stichting Gezinszorg en is de Stichting Thuiszorg ontstaan, eveneens gevestigd te Nijmegen.

In de laatste jaren werden  het wijkgebouw ook gebruikt voor neven activiteiten als zwangerschapsgym en als vestiging van de trombosedienst (bloedprikken).

   
1 januari 1997:

Tiny Nijtmans neemt afscheid als wijkverpleegster.

   
2002:

De stichting Thuiszorg fuseert met de Stichting Arcus en op deze manier ontstaat de Zorggroep Zuid-Gelderland. (ZZG).

 

1 maart 2007:

Het wijkgebouw is thans eigendom  van de Woningstichting Rivierengebied te Beneden - Leeuwen.

Een werkgroep bestaande uit de heren Jack Beurskens, Thom Elsen, Toon Maas en Frans Strik    heeft nog pogingen in het werk gesteld om er een gezondheidscentrum van te maken. Dit heeft echter helaas niet tot resultaten geleid.

Wat er met gebouw in de nabije toekomst gaat gebeuren, is op dit moment niet bekend.

   
   
Op 1 maart 2007 sloot het Wit Gele Kruisgebouw haar deuren voorgoed