Koninklijke onderscheidingen


 
 

A. Orde van de Nederlandse Leeuw  
De Orde strekt tot vererende onderscheiding van Nederlanders die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheid in wetenschap en kunsten.
 

 

 
 

B. Orde van Oranje Nassau  
Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de samenleving. Van verdiensten is sprake indien iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, of wanneer iemand een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.
     
 

C. Koninklijke onderscheiding Watersnood / Watersnoodmedaille  
De medaille dient als beloning van ijver, moed, beleid en zelfopoffering, betoond bij gelegenheid van watersnood.
     
 

D. Koninklijke onderscheiding / Ere-penning voor Menslievend Hulpbetoon  
Ingesteld om een menslievende daad, die kenmerken van moed, beleid en zelfopoffering draagt, te belonen.
     
  E. Koninklijke onderscheiding / Metalen Kruis 1830-1831  
Uitgereikt aan allen die in het leger aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen.
     
  F. Koninklijke onderscheiding / Mobilisatie-oorlogskruis 1914 - 1918  
Uitgereikt als blijk van waardering van de diensten, door de krijgsmacht tijdens de gemobiliseerde toestand aan het land bewezen.
     
 

G. Koninklijke onderscheiding / Mobilisatie-oorlogskruis  

Uitgereikt aan allen die gedurende de oorlog in het belang van het Koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht