Segher van Balveren


 

Personalia

Zeger (Segher) van Balveren, geboren in 1485 en overleden in 1535, Heer van Dreumel en Isendoorn

Hij is de zoon van:

Johan van Balveren, geboren in 1450 en overleden in 1530, Heer van Dreumel. Hij was  ambtman van Oye en Dieden en ambtman van Nederbetuwe

en

Belia van Varick, geboren in 1455 en overleden in 1540, Vrouwe van Isendoorn.

wapen Van Varick

 

kasteel Varik

 
huis te Dreumel kasteel Isendoorn
 

Huwelijk

Hij huwde met Mechtelt van Riemsdijck, geboren in 1484 te Dreumel.

Zij is de dochter van:

Jelis (Gelis) van Riemsdijck, geboren in 1425 en overleden in 1515

en

Maria van Isendoorn, geboren in 1435.

wapen Van Riemsdijck

 
 

Kinderen echtpaar Van Balveren / Van Riemsdijck

1.Maria Zegerse van Balveren, Vrouwe van Isendoorn en Dreumel, geboren 1506 te Dreumel. Zij huwde met Jacob Hermans Pieck, Heer van Isendoorn, geboren in 1502 te Enspijk en overleden op 29 juni 1570 in Tiel.

2. Anna van Balveren, Zij huwde in 1534 met Elbert van Boedberg(en) / Elbert van Boedberg Haag, Heer van Haag, geboren in 1468 en overleden op 25 augustus 1561.

 
 

Regesten

1514 FEBRUARI 18 ZEGER VAN BALVEREN heer tot Ysendoren verpacht aan JOHAN VAN YSENDOREN drie stukken land, gelegen in het kerspel van Yzendoorn.

1514 AUGUSTUS 17 SEGHER VAN BALVEREN, heer van IJzendoorn, beleent ERNST VAN YSENDOERN met de Hof te IJzendoorn, zoals dat zijn voorouders bij broederscheiding was toegedeeld.

1517 FEBRUARI 1 ZEGHER VAN BALVEREN, heer tot Ysendoren, JACOB VAN RYMSDIJCK bastaard en WILLEM DOEYS VAN VAERN bekennen gezamenlijk schuldig te zijn aan de proost van Oudmunster, uit hoofde van de tienden van IJzendoorn, het bedrag van 80 golden philips gulden, af te betalen in twee jaar.

1518 AIRNT VAN WIJCK verklaart verkocht te hebben aan Joffer VAN WYE (Geertruid Tengnagell, echtgenote van Otto van Wije) het goed "den Ryeswerdt" groot ongeveer 23 morgen en gelegen in de heerlijkheid Yzendoorn, benevens de daaraan verbonden tijnzen, pachten en renten. Bij dezen verkoop heeft tevens vereffening plaats van den losprijs waarvoor OTH VAN WYE, GOISEN VAN VAIRYCK, JOHAN VAN BALVEREN, EERNST VAN ISENDOEREN en JOHAN VAN ISENDOEREN in 1500 GYSBERT VAN ISENDOEREN uit de gevangenschap hebben vrijgekocht.

 

1520 FEBRUARI 10 Pachtbrief voor ZEGHER VAN BALVEREN heer van IJzendoorn en MECHTELT VAN RYEMSDYCK zijn huysfrouwe, uitgegeven door de leenheren van Oudmunster, voor de tienden van Oudmunster te IJzendoorn.

1527 JANUARI 17 Fundatie van een erfmis in de kerk van IJzendoorn door het echtpaar SEGHER VAN BALVEREN, heer van IJzendoorn, en MECHTELD VAN RIEMSDIJCK.

1532 JULI 10 Hertog KAREL bevestigt als landsvorst en leenheer het erfmagescheid tusschen MARIE en ANNA, dochters van SEGER VAN BALVEREN heer van IJsendoren.

1545 NOVEMBER 20 Dat huys ende heerlickheyt van Isendorn, so die van alts met al haren toebehoor gelegen is, tot Zutphenschen rechten ontfangen bij HERMAN PIECK, erve sijner moder MARIE VAN BALVEREN,

 
 

Bezittingen van Segher van Balveren